Contact

Julian Woman’s Club
2607 “C” Street
P.O. Box 393
Julian, CA 92036
info@julianwomansclub.org

President, Sherry Lutes РPhone: (619) 504-3508   Email: Sherrymisc8@gmail.com